SwiftBox informatie en content management

English
BOX schema

SwiftBox is een systeem waarmee objecten van alle mogelijke typen en relaties tussen deze objecten via het world wide web zowel kunnen worden gedocumenteerd als gepresenteerd.
De beheerder/eigenaar van het systeem bepaalt zelf welke informatie opgenomen wordt en welke delen voor het publiek toegankelijk zijn.

Voordelen

Functionaliteit

Objecten

SwiftBox Objecten

SwiftBox werkt met objecten van ieder mogelijk type (zoals: persoon, organisatie, boek, seriële publicaties, archeologisch voorwerp, foto, film en video, kaart, tijdschrift, etc.). Tussen objecten kunnen alle mogelijke relaties worden gelegd (zoals persoon werkt bij organisatie, persoon is auteur van boek, etc.).
De objecttypen zijn onbeperkt uitbreidbaar. Per objecttype kunnen onbeperkt velden worden toegevoegd, en wel door de eigenaar zelf zonder dat enige technische aanpassing van het systeem nodig is.

Objecttypen en objecten kunnen worden gegroepeerd in een "databank", "informatiesysteem" of "bedrijfsadministratie", tot een logisch bij elkaar behorende verzameling objecten. Bijvoorbeeld een databank met objecten van een bepaalde instelling, een historisch archief, een kennisbank, etc. Daarnaast kunnen de objecten via thesauri inhoudelijk ontsloten worden.
In SwiftBox kan meer dan één "databank" worden ondergebracht. In de overheersende traditonele aanpak worden databanken en informatiesystemen gemaakt voor een bepaald type object, bijvoorbeeld een systeem waarin alleen personeelsinformatie, documentaire informatie of websites, etc. kan worden opgeslagen. Wil men een ander soort gegevenstype opslaan dan gaat dat niet omdat die informatie niet past binnen het format van het beperkt toepasbaar gemaakte systeem. In zo'n geval moet men dan hiervoor een nieuw, meestal ook anders werkend systeem aanschaffen, of het bestaande systeem laten aanpassen door de leverancier.

In Swiftbox worden objecten opgeslagen los van hoe men deze wil gebruiken. Via ontsluiting van deze objecten en omdat "databanken" en "informatiesystemen" zelf ook objecten zijn, kan iedere logische "databank" of "informatiesysteem" gemaakt worden met de beschikbare objecten. Een groot voordeel is dat een object slechts eenmaal voorkomt, terwijl het toch in meerdere informatiesystemen beschikbaar is. Natuurlijk kan de eigenaar/beheerder zelf bepalen dat (delen van) objecten alleen voor bepaalde gebruikersgroepen zichtbaar zijn."

Elke in Swifbox opgenomen thesaurus kan in ieder databank gebruikt worden. Men hoeft dus nooit zelf het wiel opnieuw uit te vinden.
SwiftBox is geheel meertalig, dat wil zeggen dat zowel userinterface, tekstvelden als thesauri in meer dan één taal kunnen worden gebruikt.

Aanpasbaarheid datamodel

Het model kan op alle niveau's door inhoudelijke applicatiebeheerders aangepast worden. Hiervoor hoeven de database en de applicatie niet technisch gewijzigd en opnieuw geïnstalleerd te worden.
Dat wil zeggen, dat het aantal objecttypen (zoals onderzoeksprojecten, publicaties, websites, personen, instituten etc.) onbeperkt uitgebreid kan worden. Bovendien kan per objecttype een onbeperkt aantal velden van verschillende typen (tekst, memo, numeriek, datum, object) toegevoegd worden. Al deze velden worden automatisch geïndexeerd en zijn doorzoekbaar.

Alle tekst- en memovelden, en alle namen van objecttypen kunnen in één of meer talen worden opgeslagen. Indien van taal gewisseld wordt, past, indien beschikbaar, de inhoud èn de gebruikersinterface zich aan.

Voor elk object kunnen relaties met een onbeperkt aantal andere objecten worden gelegd. Bij iedere relatie kunnen zelf op te geven relatietypen worden gebruikt. Voorbeelden: persoon is auteur van een boek, werkzaam bij een instituut, houder van websites, onderzoeker in een onderzoeksproject van een bepaalde universiteit, etc. Al deze relaties zijn wederkerig, dus het boek is geschreven door een persoon, etc.
Kortom, door deze aanpak kan men alle denkbare objecten, velden en relaties toegankelijk maken. Dit alles uit te voeren door de functioneel applicatiebeheerder of de SwiftBox-systeembeheerder. Zelfs object- of gegevenssoorten die nu nog niet bekend zijn, omdat ze nog niet bestaan, kan men naar behoefte zelf toevoegen.
Een voorbeeld hiervan is het telefoonnummer van de mobiele telefoon. Nog maar kort geleden bestond dit niet. In niet-flexibele systemen moet hiervoor de applicatie worden aangepast door de leverancier. In Swiftbox kan de beheerder dit zelf door dit veldtype in de veldtype-thesaurus toe te voegen.

Thesaurus

SwiftBox Thesaurus

De Thesaurusmodule van SwiftBox is een aparte module, en ook als zodanig te gebruiken, maar is tevens de basis van het systeem.

De thesaurusmodule is meertalig (ISO-5964/1985) en opgebouwd op basis van concepten (zie ook Semantic Problems of Thesaurus Mapping, in Journal of Digital information). Deze begrippen kunnen één of meer termen in één of meer talen hebben. Een concept wordt geïdentificeerd door een uniek gegenereerd nummer, en gedefinieerd door slechts één definitie per taal. De definitie bevat dan de omschrijving van het concept. Aparte scope notes zijn daarom niet meer nodig.
De termen van een concept bestaan dan uit de "voorkeursterm" en alle synoniemen. "USE" en "USE FOR" relaties hoeven dan niet meer als zodanig gebruikt te worden, omdat de ontsluiting van objecten geschiedt op basis van het taalonafhankelijke concept, en niet op basis van een term in een bepaalde taal. Zoeken op een voorkeursterm of een synoniem, in welke taal dan ook, levert dus automatisch de juiste objecten op. Dit geldt dus ook bij de ontsluiting van objecten met een concept: er vindt als het ware een automatische USE-actie plaats.

Voorbeeld: In een traditionele statistiek-thesaurus bevindt zich de preferred term "inferential statistics", met Used For relaties "inductive statistics" en "statistical prediction". Dit betekent dat er drie aparte termen bestaan, die alle drie aan bepaalde objecten gekoppeld kunnen worden, maar van die drie mag je eigenlijk alleen de preferred term gebruiken. Bij zoeken op de term "statistical prediction" verschijnt de aanwijzing "USE: inferential statistics" en moet nu de preferred term opnieuw worden ingevoerd. Bij het onderhoud van de thesaurus zijn fouten hierbij uiteraard niet ondenkbaar.
In SwiftBox wordt hier één concept met een bepaalde definitie (in verschillende talen) gebruikt, waaraan alle drie de termen gekoppeld worden. Als nu een object ontsloten wordt met de term "inductive statistics", wordt in feite niet deze term, maar het onderliggende concept aan het object gekoppeld. Hetzelfde gebeurt als de term "statistical prediction" wordt gebruikt voor de ontsluiting. Hetzelfde concept wordt in feite gebruikt. Bij zoeken maakt het nu niet uit welke van de drie termen gebruikt wordt: alle objecten die met het onderliggende concept zijn ontsloten worden nu gevonden.

De mogelijke relaties tussen concepten zijn: Related (RT) of Broader/narrower (BT/NT). Een BT relatie met een concept levert automatisch een NT relatie bij het andere concept op.

Elk concept kan worden gekoppeld aan één of meer thesauri. Een object dat is ontsloten door middel van een concept in een bepaalde thesaurus, is automatisch ook te vinden via alle andere thesauri waarin dat concept voorkomt.
Dit betekent dat een object dat is ontsloten door middel van een concept, niet opnieuw in het kader van een andere thesaurus waarin dat concept ook voorkomt, ontsloten hoeft te worden. Een "nieuwe" thesaurus die gebruik maakt van bestaande concepten, biedt dan automatisch ingangen naar de met die concepten reeds eerder ontsloten object.
Praktisch voorbeeld: Het concept 'water' uit een Ruimtelijke Ordenings thesaurus van het ministerie van VROM wordt gebruikt om daarmee een instelling "DLO Dienst Landbouwkundig Onderzoek" te ontsluiten. Wordt dit concept ook gebruikt door een andere thesaurus dan hoeft deze instelling niet nog een keer vanuit dat perspectief ontsloten te worden, omdat het concept er al door VROM aan gekoppeld is. Omgekeerd geldt dit natuurlijk ook.

Ook de thesauri hebben namen in één of meer talen.

Een thesaurus kan aan één of meer "databanken" gekoppeld worden.

Beperkingen van traditionele thesauri: bij een "traditionele", op termen gebaseerde thesaurus gaat veel inspanning zitten in het onderhouden van de "USE/USE FOR" relaties, en het toekennen van de juiste "preferred" term.
De meertaligheid bij traditionele thesauri bestaat vaak uit het maken van verwijzingen tussen twee dezelfde termen in verschillende talen.
Deze aanpak leidt tot problemen, omdat er niet een 1 op 1 vertaling van termen mogelijk is. Sommige termen bestaan eenvoudig niet in een andere taal; sommige concepten hebben in de ene taal meer termen dan in de andere taal; sommige concepten bestaan niet in andere talen (het bekende voorbeeld hier is: "sneeuw" in Inuittalen). Zie ook Semantic Problems of Thesaurus Mapping.

Gebruikersinterface

De gebruikersinterface wordt gevormd door dynamisch gegenereerde HTML-pagina's die via elke WWW-browser (zoals Internet Explorer, Netscape, Opera) te gebruiken zijn. Dit geldt zowel voor het beheer van de databases en het systeem, als voor het raadplegen van de website door het publiek.
De gebruikersinterface is, zoals gezegd, meertalig en is in principe voor iedere taal te implementeren.
Layout, kleuren en lettertypen zijn in te stellen via het gebruik van CSS-stylesheets. Er kunnen verschillende stylesheets gebruikt worden voor verschillende databanken.

Gelijktijdige gebruikers

Standaard kan een onbeperkt aantal mensen het systeem gebruiken. Bevoegdheden kunnen per gebruikersrol worden vastgelegd. Aan gebruikers kunnen één of meer rollen worden toegekend.

Onderhoud vanaf meerdere plekken

Omdat SwiftBox werkt met een WWW-browserinterface, kunnen in principe vanaf iedere plek in de wereld met een WWW-browser en een internetverbinding (mits de juiste autorisatie van toepassing is) door een onbeperkt aantal mensen de databases geraadpleegd en gemuteerd worden. De mutaties zijn direct zichtbaar, mits als zodanig vrijgegeven door een bevoegde gebruiker.