Back to Homepage


LEGENDUM


BIJ VERSIE FEBRUARI 2011 VAN "INGANGEN OP FENS"


(26-2-2011; de eerste versie, december 1994, is in Nijmegen uitgeprint uitgereikt aan Kees Fens t.g.v. zijn 65e verjaardag; een tweede uitgeprint exemplaar is opgenomen in de Koninklijke Biblitheek te Den Haag.)
Ingangen op Fens” is een voor vrije openbaarheid op internet bestemde bibliografie van krantenartikelen van de hand van de literair criticus en essayist Kees Fens (1929-2008), sinds 1954 verschenen in Nederlandse dag- en weekbladen.


Dit digitale, niet in papieren versie beschikbare bestand is doorzoekbaar met behulp van een begrippenregister (ruim 60.000 trefwoorden), en met indexen op de gedepouilleerde dag- en weekbladen, zowel als op besproken auteurs en hun werken.


Aan dit bibliografisch apparaat is gewerkt sinds april 1993, waarbij, voor zover het publikaties in De Linie, De Tijd-Maasbode, de Volkskrant en het Belgische weekblad De Standaard betreft, volledigheid werd nagestreefd – maar (nog) niet bereikt voor de jaren ’60 en ’70. Het ligt overigens nog steeds in de bedoeling om bestaande lacunes weg te werken.


Het merendeel van de artikelen is bewerkt aan de hand van knipsels in het bezit van de samensteller van de bibliografie, waaronder talrijke aan hem afgestaan door Fens zelf; zeer veel evenwel zijn ook dankbaar aanvaard van behulpzame vrienden en kennissen. (Zie het lemma ‘In Memoriam en dank aan […]’.)TEKSTEN VAN FENS-ARTIKELEN BIJ EEN GROOT AANTAL LEMMATA


Met vriendelijke toestemming van de Erven Fens zijn, voor zover als knipsel beschikbaar, aan de lemmata scans van de desbetreffende teksten toegevoegd.


Hiervoor niet beschikbaar was tot nog toe het overgrote deel van de wekelijkse bijdragen (1954-1960) van Fens in het weekblad De Linie; maar wellicht kan in de toekomst in die leemte worden voorzien: wanneer namelijk het bestaande plan om dat weekblad in zijn geheel te digitaliseren tot uitvoering is gebracht. Die honderden stukken zijn overigens wel allemaal al opgenomen in de bibliografie.


De kleine essays die Fens onder het pseudoniem A.L. Boom schreef in het weekblad De Tijd c.q. HP\De Tijd zijn slechts bij uitzondering in de bibliografie verwerkt, en scans ervan zijn daarbij nog zeldzamer opgenomen. Voorts hebben van de talrijke in andere media dan De Tijd-Maasbode en de Volkskrant verspreide publikaties slechts weinige een plaats gevonden in de bibliografie; zo ze er wel in staan, dan was dat vaak vanwege hun toevallige beschikbaarheid.


Met een goede toegankelijkheid van de teksten de uitvoerige indexen een praktische bruikbaarheid verzekeren was bij het toevoegen van de scans eerste en enige doel. Daarbij evenwel konden in feite typografische of esthetische normen niet worden gehanteerd; mede door het soms voor een huiselijke A4 scanner onhandzame formaat van die krantenknipsels. Om deze historische documenten zoveel mogelijk ongeschonden te laten – zij zullen uiteindelijk worden overgedragen aan het Letterkundig Museum te Den Haag – mochten die immers niet worden verknipt. Overlappingen van stukken tekst waren daardoor bijvoorbeeld lang niet altijd te vermijden, en soms moest creatief worden omgegaan met plaatsing van titels of illustraties.


Aan onderzoekers en ander lezers beschikbaar stellen van de teksten VAN Fens was hoofddoel. Toch is in de bibliografie ook nogal wat ander materiaal te vinden, zij het niet systematisch noch op volledigheid gericht verzameld. Met name geldt dat voor artikelen OVER Fens, maar ook voor in de media verschenen LEZERSREACTIES, voor zover die onder de verzamelde documenten zijn aangetroffen. Een enkele keer kon zo ook een langer lopende polemiek worden weergegeven (bijvoorbeeld 1977/’78!)TREFWOORDEN


Om in de trefwoorden posities te besparen is daar een code ingevoerd:< feit / fictie > OF: < feit/fictie > (ook op spaties is zoveel mogelijk bezuinigd)


- voor gelijkwaardige » alternatieve relaties is het teken [ » ] gebruikt;
commercie handel markt (-koopman) rendement winst zakelijke belangen< herkennen – vergelijken – oordelen >


Met betrekking tot het trefwoorden- of begrippenregister zij hier nog attent gemaakt op de ZIE OOK-verwijzingen, onder aan de lijst van publikaties waarnaar door een trefwoord wordt verwezen. Deze suggesties – overigens allerminst uitputtend in aantal – ten aanzien van min of meer verwante trefwoorden of begrippen kunnen vruchtbaar werken ten behoeve van verder onderzoek. Ook trefwoorden toegekend aan andere lemmata waarnaar door een trefwoord wordt verwezen kunnen nieuwe, relevante informatie opleveren (sneeuwbalmethode!)BESPROKEN WERKEN: BOEKEN, TEKSTEN (EVENTUEEL OOK DRAMATISCHE), FILMS


In principe zijn in de lijst van besproken boeken of teksten alleen die werken opgenomen die door Fens zijn expliciet aangegeven als besproken publikatie, of werken waar hij in zijn stuk min of meer uitgebreid op ingaat; ook niet eigenlijk besproken werken, die echter wel duidelijk aanleiding vormen voor (opmerkingen in een) bepaald stuk vallen onder deze categorie


Overige door Fens in een artikel genoemde werken zijn in principe bij dat stuk met titel en auteur vermeld in de annotatie bij het lemma; de auteur van zo een werk is dan altijd als trefwoord bij dat lemma opgenomen. (“in principe”: want de annotatierubriek is nog niet bij alle lemmata (volledig) ingevuld.)


Zo moeten dus – mits de auteur bekend is – alle door Fens in zijn artikelen genoemde werken, ook wanneer dat slechts terloops is gebeurd, worden gevonden, zij het met enige moeite: via de auteursnaam in het trefwoordenregister.


Slechts bij uitzondering (en dan alleen bij veelgenoemde werken) is een titel als trefwoord gegeven (bv. “Divina Commedia”, “Mei (Gorter)”).ENKELE BIJZONDERE TREFWOORDEN:


Als kleine bijdrage aan de Fens-kunde is de samensteller er in de loop der jaren toe gekomen om lemmata van stukken, die hij erg typerend of anderszins bijzonder acht met betrekking tot Fens, te voorzien van een speciaal trefwoord:


< X INTERESSANT ENTREE BIJ FENS-STUDIE: TYPEREND» INDRUKWEKKEND» BELANGRIJK STUK >


Er zijn trouwens meer trefwoorden die speciale informatie kunnen opleveren. Men zoeke bijvoorbeeld onder meer op:


< Fens: persoonlijke (privé-) mening» gevoelens» voorkeur» ervaring» herinnering >


< Fens, Kees (18.10.1929) [OOK: (anderen) over of n.a.v. Kees Fens >

(met de bijbehorende ZIE OOK-verwijzingen!)


< OVER c.q. N.A.V. KEES FENS (NA 14.6.2008, DE DATUM VAN ZIJN OVERLIJDEN) >