30_5_1.doc

 

 

5:

7HNL:

CHRONOLOGISCHE LIJST VAN MEERSTEMMIGE STUKKEN IN RENSKE' 7e HNL-CAHIER

( Bestandsnaam:  C:\RIJKTEXT\7HNLCHRM.DOC  &  7HNL-MST.CHR )

 

                met zo nodig aanvullingen  mbt. data etc. uit de summatieve lijsten in Renske's vorige HNL-cahiers.

                Verder indien nodig aanvullingen aan de hand van de repertoire-documentatie van Jan Beylsmit (een catalogusboekje plus bijbehorende tot 1978 nagenoeg volledige repertoireverzameling).

 

 

TOELICHTING:

 

                Achter ieder lied heb ik het volgnummer in de repertoire-verzameling van Jan Beylsmit genoteerd achter de aanduiding 'Bey'.

 

                Soms bleek een door Renske genoemd stuk daar niet in opgenomen; dat is dan vermeld: 'NIET IN Bey'. Waar mogelijk is door mij wel een andere vindplaats genoemd, bv: GB (= Gele Boek: HNL 1940-1980); GZ (= Gesellige Zeit 1); HMbijl. (= Huismuziekbijlage); K.liedav.'65 (= Kerstliedavond Markthallen, 1965); K.muz.'74'75 (= Kerstmuziek bijeengebracht door Renske Nieweg en Chris B. Maasland, uitg. Ver. v. Huismuziek 1974 en 1975); M&M   (= Mens en Melodie).

 

                Een enkele keer (bv. bij nr 117\115) ontbreekt in Beylsmit's repertoireverzameling het exemplaar van een wel in zijn catalogus-boekje opgenomen stuk.

                 Dat is hier dan vermeld als: 0 ex.  - Waar ik vooralsnog geen bron of vindplaats kon achterhalen heb ik UBI??? toegevoegd.

 

                Een enkele keer (bv. nr 131\129) lijkt Renske zich vergist te hebben bij het overschrijven van de vorige lijst in het nieuwe register, terwijl Beylsmit's register dan geen opheldering verschaft; ik heb dan toegevoegd: =???. Datzelfde teken heb ik overigens ook af en toe gebruikt om aan te geven dat een stuk en\of de componist ervan (vb.: Colombini) mij vooralsnog onbekend is.

 

                Het komt een enkele keer voor dat een stuk, ongenummerd, wèl in de summatieve lijst van 6HNL, maar nìet die van in 7HNL is opgenomen. Het lied wordt dan in dit register vermeld met -\geen nr in de eerste kolom.

 

                Vanaf nr 39 treedt in het 6e HNL-cahier steeds één nummer verschil in nommering op met het 5e HNL-cahier; 6HNL nr 39 'Het daghet in den Oosten' krijgt daar pas nr 64; 5HNL nr 39 is 'Geldeloos'.

                Vanaf nr 69 geeft deze lijst een 2 cijfers hoger rangnummer dan in het 5e schrift staat. Dat komt omdat Renske, bij de overgang van het 5e naar het 6e HNL-cahier een vergissing gemaakt heeft bij het nummeren van nieuw in te schrijven stukken (Zij nummerde: 67, 68, 67, 68, 69 enz.: begon dus na 68 opnieuw te tellen bij 67.) Dit verschil zet zich voort in het 7e cahier.

                In het 6e en 7e HNL-cahier heeft Renske nog wel eens vaker een vergissing in de volgordenummering gemaakt. Na nr 128 krabbelde zij in 6HNL helemaal onder aan de pagina nog een ongenummerd stuk van G.H. de Marez Oyens 'Een kind is ons geboren' erbij, dat door haar in 7HNL als nr 131 in het register werd genoteerd, maar met een (verwarrende) wijziging in de naam: 'Een kind geb. in B.'; van de volgende stukken werd het verschil van hun volgordenummer met dat in het vorige cahier aldus nog groter. - Verder kregen in 6HNL twee stukken het nummer 141; in de lijst van het 7e cahier is deze telfout weer ongedaan gemaakt (: de nrs. 144 en 145).

                Overigens maakte Renske al in het 5e HNL-cahier hier en daar correcties mbt. de volgorde; en die nam ze dan over in 6HNL.

 

                Vanaf 26 augustus 1968 vervolgde Renske haar aantekeningen in een nieuw (ringband-) cahier. Dit zevende HNL-cahier loopt door t.m. het weekend van 3-4 november 1979 in Don Bosco.

                In deze ringband kopieerde zij wederom, corrigerend en hier en daar met aanvullingen (vooral namen van componisten), en nu op van 1 t.m. 36 genummerde bladzijden, de summatieve lijsten uit de vorige cahiers. (Vergissingen met volgnummers werden hierbij hersteld.)

                Daarna hield zij in dit cahier de verdere groei van het HNL-repertoire bij tot plm. 1980.

 

                In de hier gepresenteerde lijst is de volgordenummering van het 7e HNL-cahier aangehouden; wel is daarachter ook het nummer in het voorgaande schrift vermeld.

 

                Af en toe komt het voor dat Renske, kennelijk achteraf tot de ontdekking gekomen dat een stuk ten onrechte in eerdere lijsten ontbreekt, dat alsnog invoegt in de lijst van het 7e HNL-cahier, daarbij vermoedelijk schattend wanneer dat stuk ook alweer voor het eerst gezongen is, en wat daarvan de plaats in de chronologische volgorde zou moeten zijn. Dat is bv. het geval met Hassler's 'Mein Lieb will mit mir kriegen', dat zij er ongenummerd maar met het bijschrift "zomer '59" onder de laatste regel van de pagina, na nr 126, bij noteert, met een pijlstreep die verwijst naar de plaats achter nr 112. Ik heb dat stuk als nr 112a opgenomen.

 

                Kennelijk was Renske in de loop van meer dan 25 jaar HNL ondanks haar zorg voor nauwkeurige registratie zelf ook wel een beetje het zicht kwijtgeraakt op het repertoire; een aantal (soms veelgezongen) liederen bleek toch niet in de bestaande summatieve lijsten te zijn opgenomen. In het 7e HNL-cahier maakte zij een inhaalslag met de nrs 165-172 (in het cahier op pagina 20 met een accolade bijeengehouden met de notitie "eerder gezongen"); dit tussen nr 161 (waarvan zij aangeeft dat dat stuk in februari 1966 op de lijst kwam) en nr 173 (sept. 1967).

                In de hier gepresenteerde lijst is achter het door Renske toegekende volgnummer bij deze liederen een asterisk  [ * ]  geplaatst.

 

                In de ruimte vóór het volgnummer is een eventuele notitie van Renske overgenomen mbt. het tijdstip van opneming in het repertoire. Regelmatig vermeldde zij nl. in de lijsten vóór sommige liederen de maand en het jaar waarop, ofwel het feest waarvoor, dan wel het seizoen waarin  dat nummer door HNL werd ingestudeerd.

                In de hier gepresenteerde weergave van dit register betekent dan bv. 6-41: juni 1941; Z'45: zomer 1945; Pa'47: Pasen 1947; K'47: Kerstmis 1947;  L'52: lente 1952; Pi'56: Pinkster(kamp) 1956; 261060: 26 oktober 1960 (dwz.: het 20-jarig bestaan van HNL); enz. - Dergelijke notities geven aldus ook een globale aanduiding van de tijd waarin de volgende nummers van de lijst door HNL werden ingestudeerd.

 

                Een enkele keer lijkt Renske zelf niet meer zeker te zijn geweest welk stuk in vorige lijsten bedoeld is.

                Zo schrijft zij bij de meerstemmige liederen nr 5 'Luchtige maagden' met aanhalingstekens toe aan Carla Idenburg-Kohnstamm, terwijl wij uit eerdere cahiers èn uit de verzameling Beylsmit weten dat het hier moet gaan om een met Nederlandse tekst van Starter onderlegde vierstemmige zetting van Melchior Franck (diens 'Kommt Ihr G'spielen').

                Achter nr 8 'Er staat een linde' schrijft zij nu: "Jöde?". Maar waarschijnlijker lijkt mij dat het hier gaat om de vierstemmige, niet in de latere HNL-liedboeken opgenomen zetting van Caspar Othmayr: 'Daar staat een linde in genen dal', nr 225 in Beylsmit's archief, en daar aanwezig op een folio-formaat stencil, dat uit een vroege HNL-periode lijkt te stammen. Een (meerstemmig) stuk met de beginregel 'Er staat een linde' heb ik ook nergens kunnen vinden.

 

N.B. 1:    Renske heeft op p 23 van haar 7e HNL-cahier een aparte lijst Cantates - liederen met instrumenten aangelegd die zij dus niet in onderstaand register heeft opgenomen.

N.B. 2:  De veelvoudige vermelding in andere woordvolgorde van sommige stukken in dit (werk)bestand  is geschied met het oog op latere alfabetiserende bewerking in een ander bestand en heeft geen verdere betekenis.

17.3.2003; 20.3.2003; 21.3.2003; 23.3.2003; 24.3.2003 (13.3.2003 vorige versie: 6HNLCHRM.DOC)