"19... (misschien - tgv. 2 apr)
"19... Kerstliedavond Markthal (foto Bell)
"19... Kerstliedavond Markthal
"19... misschien tgv. 2 apr
"1944 Renske, Wil e.a. op Gehrelscursus 1-15 aug.
"195... HNL muziekkamp op banken in de wei
"1951 HNL muziekkamp ensemble
"1951 HNL muziekkamp groepje
"1955 HNL muziekkamp mannenzwaarddans
"1956 15e HNL Muziekkamp (Die winter is vergangen)
"1956 15e HNL Muziekkamp groep fluiters (met o.a. Piet Bibo en Mien Kret)
"1956 15e HNL Muziekkamp diner bij de hooiberg
"1956 15e HNL Muziekkamp fluitgroepje (met Piet Bibo)
"1956 15e HNL Muziekkamp werken aan een stuk (o.a. R, Mia, Tilly, Boy W)
"1956 15e HNL Muziekkamp
"1957 Kerstliedavond Markthal Corrie de Groot
"1957 Renske tijdens Kerstliedavond Markthal (foto Onnes)
"1958 15e HNL Liedkamp Renske danst mee
"1958 15e HNL Liedkamp Renske danst
"1958 15e HNL Liedkamp pauze
"1959 16e HNL Liedkamp - duo Tjalling & Teun
"1959 16e HNL Liedkamp 1
"1959 16e HNL Liedkamp 2
"1959 16e HNL Liedkamp 3
"1959 16e HNL Liedkamp Renske met de groep (buiten)
"1959 16e HNL Liedkamp dansen
"1959 16e HNL Liedkamp hulde aan dhr & mw Lagemaat
"1959 Kerstliedavond Markthal
"1961 (ws) HNL Liedkamp
"1961 2 april Renske jarig (+ Wil W) 1
"1961 2 april Renske jarig 2
"1961 2 april aanbieding Abraham aan Renske
"1961 HNL muziekkamp (in de deel)
"1961 HNL muziekkamp
"1965 11-12 Kerstlied Markthal
"1971 2 april
"1974 3-4 nov 5
"1974 3-4 nov Don Bosco 6
"1974 3-4 nov Don Bosco 7
"1974 3-4 nov Don Bosco 8
"1974 3-4 nov Don Bosco - 4
"1974 3-4 nov Don Bosco 1
"1974 3-4 nov Don Bosco 10
"1974 3-4 nov Don Bosco 11
"1974 3-4 nov Don Bosco 12
"1974 3-4 nov Don Bosco 13
"1974 3-4 nov Don Bosco 2
"1974 3-4 nov Don Bosco 3
"1974 3-4 nov Don Bosco 9 (Jan Meilof)
"1974 Kerstliedavond in Markthal
"1976 24 mei Co Baas 65 (O'horst - Bert, Tineke Teun e.a.) 4
"1976 24 mei Co Baas 65 (Ooievaarshorst) 1
"1976 24 mei Co Baas 65 (Ooievaarshorst) 1a
"1976 24 mei Co Baas 65 (Ooievaarshorst) 2
"1976 24 mei Co Baas 65 (Ooievaarshorst) 3
"1976 24 mei Co Baas 65 ballade door Jan Meilof
"1979 (15 dec)
"1979 (15-12)
"1979 15 dec
"1979 15 december
"1979 15e dec
"1979 Bert en Henny
"1980 najaar Ernst Sillemhoeve lustrum HNL 10
"1980 najaar Ernst Sillemhoeve lustrum HNL 11
"1980 najaar Ernst Sillemhoeve lustrum HNL 7
"1980 najaar Ernst Sillemhoeve lustrum HNL 8
"1980 najaar Ernst Sillemhoeve lustrum HNL 9
"1980 najaar Ernst Sillemhoeve lustrum HNL 1
"1980 najaar Ernst Sillemhoeve lustrum HNL 2
"1980 najaar Ernst Sillemhoeve lustrum HNL 3
"1980 najaar Ernst Sillemhoeve lustrum HNL 4
"1980 najaar Ernst Sillemhoeve lustrum HNL 5
"1980 najaar Ernst Sillemhoeve lustrum HNL 6
"1980 najaar Ernst Sillemhoeve lustrum HNL 7
"1990 16 dec (Kerstliedmiddag) Renske
"1990 27-26 okt. 50-jarig HNL Henk dirigent
"1990 27-28 okt Lage Vuursche (Henk & Wilhelmien)
"1990 27-28 okt Lage Vuursche (Kees & Wilhelmien)
"1990 28 okt Renske & ....
"1990 Henk dirigent (50-jarig HNL) (a)
"1990 Henk dirigent
"1990 dec. Renske 2
"Jan Cox